Facebook

Par biedrību

2020.g. maijā dibinātās  SLO biedrības „Penkulē atver durvis” (atbalsta: pagasta zemnieki, dārznieki, mājražotāji, skolotāji, žurnālists, tūrisma speciālists, mežsaimnieks, jurists, arhitekts, ārsts, dzejnieks, Penkules pamatskola, Penkules mazpulks, politiķi, pavārs, datorspeciālists ) mērķi ir:

  1. veicināt Penkules pagasta vides labiekārtošanu, vides pieejamības uzlabošanu un dzīves kvalitātes pilnveidošanu;
  2. veicināt Penkules pagasta iedzīvotāju socializēšanos un integrēšanos, nodrošinot dažādas aktivitātes;
  3. atjaunot, vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtības, kas saistās ar Penkules pagastu;
  4. veicināt un palielināt sabiedrības interesi par vēsturisku objektu saglabāšanu, uzturēšanu, izpēti, popularizēšanu un to nozīmi;
  5. sekmēt sabiedrības izglītošanu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
  6. veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas, īstenojot dažāda veida projektus.

 

No 30.07. 2020. Ālaves muižas parka apsaimniekotāji.
No 11.05.2022. Ālaves kungu nama īpašnieki.

Par paveikto muižas teritorijā:

Līdz šim  Ālaves   muižas āra teritorijā organizētas talkas un notikuši pirmie kultūras pasākumi, piedalījāmies Latvijas piļu un muižu vēsturisko parku un dārzu dienās, norisinājās brīvdabas izrāde. Notikuši  gan  Penkules dzimšanas dienai,   gan  piļu un muižu leģendu naktij  veltīti pasākumi. Uzņemtas vairākas ekskursantu grupas. Esam  veiksmīgi startējuši un turpinām startēt projektos. Dalāmies pirmajā  parka apsaimniekošanas pieredzē.

Biedru uzņemšanas kārtība

Apstiprināts biedrības valdes sēdē 20/03/2020.

Saskaņā ar Biedrības Statūtu 4.1.punktu Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

Saskaņā ar Biedrības Statūtu 4.2.punktu lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Lai valde uzsāktu jautājuma izskatīšanu par biedra uzņemšanu kandidātam, tam ir jāiesniedz šādus dokumentus:
- motivācijas rakstu un  brīvas formas iesniegums (iespējams nosūtīt uz  e-pastu aijakocina@gmail.com ) ar lūgumu uzņemt Biedrībā;

Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas valde nosūta kandidātam Biedrības statūtu kopiju un rīko valdes sēdi, uz kuru tiek aicināts pats pieteicējs sava viedokļa izteikšanai un savas vēlmes iestāties Biedrībā pamatošanai. Ja pieteicējs nav ieradies uz valdes sēdi, tad valde lemj par kandidāta uzņemšanu, balstoties uz tiem dokumentiem un informāciju, kas ir valdes rīcībā.

Vienas nedēļas laikā no valdes sēdes dienas valde rakstiski (nosūtot informāciju uz kandidāta pieteikumā ierakstīto e-pasta adresi) nosūta kandidātam motivēto lēmumu.

Ja valde pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu, tad biedram viena mēneša laikā ir jāiemaksā Biedrības Statūtos noteikto biedru maksu par to gadu, kurā biedrs ir iestājies Biedrībā. Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt Biedrībā, attiecīgs pieteicējs ir tiesīgs rakstiskā veidā iesniegt attiecīgo pārsūdzību Biedrības biedru kopsapulcei Biedrības Statūtu 4.3.punktā noteiktajā kārtībā. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un kopsapulces lēmums ir galīgs.

biedrības statūti